top of page

SHIPPING & RETURNS

SHIPPING POLICY

Kan ik artikelen retourneren?

Uiteraard! Wens je voor eender welke reden dan ook bepaalde artikelen of de gehele bestelling te retourneren? Breng ons binnen de 14 dagen op de hoogte van jouw beslissing en breng de artikelen daarna onbeschadigd en onverwerkt in de originele verpakking (indien van toepassing) terug naar onze pickuppoint. Je kan dit zelf doen of via eender welke transportmethode. Langer dan 14 dagen geleden? Geen paniek, contacteer ons en we zoeken samen met jou naar de beste oplossing.

De geschatte kost om een postpakket via de traditionele logistieke aanbieders terug te sturen is €6, een pallet €40. Jefferson & Co. (The Greenstudio) kan de retour ook voor u regelen indien gewenst.

Jefferson & Co. bv (The Greenstudio) zal het aankoopbedrag exclusief leveringskosten (en retourkosten indien van toepassing) terug op jouw rekening storten. 

Artikelen die we speciaal voor jou dienden te bestellen bij de fabrikant of op maat gemaakt werden kunnen niet teruggenomen worden. We zullen echter steeds ons best doen om voor een oplossing te zorgen. Best neem je contact met ons op. Als je bepaalde artikelen na de periode van 14 dagen nog wenst te retourneren neem je ook beter even contact met ons op. Dit wordt geval per geval bekeken.

Kan ik artikelen omruilen?

Natuurlijk! Heb je de verkeerde maat of de foutieve kleurcode gekocht en je wenst deze om te ruilen voor andere artikelen? Neem contact met ons op en we doen ons best om je verder te helpen.

Heb ik Garantie?

Voor decoratie dat door niet normale omstandigheden stuk is gegaan, zal geval per geval bekeken worden of een omruiling of herstelling binnen de fabrieksgarantietermijn van toepassing is. Contacteer ons en voeg zo veel mogelijk informatie, foto's e.d. toe zodat we jou snel kunnen helpen!

Voor meststoffen die volgens de technische voorschriften (vermeld op de productpagina of opvraagbaar via mail) verwerkt werden maar die toch gebreken vertonen kan u altijd een beroep doen op onze expertise. Indien we jou niet meteen kunnen helpen kunnen we ook nog contact opnemen met de fabrikant voor extra advies of eventueel een plaatsbezoek.

The Greenstudio is niet verantwoordelijk om te bepalen of een artikel al dan niet geschikt is voor het beoogde project. Bij twijfel neem je best contact op via een van onze kanalen.

Regeling waarborgpalletten

Het bedrag van waarborgpalletten wordt terugbetaald bij teruggave van de pallet(ten). Bij afhaling in de winkel kan je ze onmiddellijk teruggeven. Bij levering kan je ze zelf terug brengen naar ons depot in Moorsel (Oost-Vlaanderen) of voor €45 laten ophalen (vanaf 3 palletten). De terugbetaling gebeurt via overschrijving.

Juridische verklaring retourneren

 

 

Het herroepingsformulier kan u downloaden.

Instructies voor de uitoefening van het herroepingsrecht in toepassing van artikel 7 van de algemene voorwaarden

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Jefferson & Co. bv (The Greenstudio), Geukenshage 1, 1790 Hekelgem (Affligem), BTW BE 0751.903.220 ten behoeve van de webshop https://www.thegreenstudio.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals beschikbaar op de website http://www.thegreenstudio.be , maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, exclusief eventuele administratiekosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Om u ervan te verzekeren dat het herroepingsrecht op een correcte manier wordt uitgeoefend bevelen wij u aan voorafgaandelijk telefonisch contact met ons op te nemen (telefoonnummer: +32 495 631 354 ). 

Onderstaande paragraaf is identiek aan de tekst in onze.                                        .


7. Herroepingsrecht

7.1

Het herroepingsrecht geldt niet voor afnemers die producten aankopen of

bestemmen voor geheel of gedeeltelijk bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

7.2

De afnemer, die de producten niet aankoopt voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik,

heeft het recht af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder

opgave van motief, mits hij The Greenstudio daarvan via het daartoe bestemde

herroepingsformulier, zoals beschikbaar op de website https://www.thegreenstudio.be in kennis stelt

binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt

op de dag van de levering van het product. In voorkomend geval dient de afnemer de

goederen in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende

factuur binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de kennisgeving door de afnemer

om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, terug te sturen naar Jefferson & Co. BV (The Greenstudio).

7.3

Voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht zijn de kosten en het risico van het

terugzenden van de producten ten laste van de afnemer.

7.4

In geval van uitoefening van het herroepingssrecht is Jefferson & Co. bv (The Greenstudio) gehouden tot

terugbetaling van de door de afnemer reeds betaalde bedragen, zonder kosten, op

voorwaarde dat de teruggezonden artikelen Jefferson & Co. bv (The Greenstudio) tijdig en in ongebruikte

staat bereiken. De terugbetaling vindt onverwijld plaats vanaf het moment dat de Jefferson & Co. bv (The Greenstudio).

de artikelen heeft teruggekregen of totdat de afnemer heeft aangetoond dat hij de goederen

heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Teneinde de correcte uitoefening en afhandeling van het herroepingsrecht te

verzekeren en bijkomende kosten voor de niet correcte uitoefening van het

herroepingsrecht ten laste van de afnemer te vermijden, is het aangewezen dat de afnemer

vooraleer een aanvang te nemen met de uitoefening van zijn herroepingsrecht,

telefonisch contact opneemt met Jefferson & Co. bv (The Greenstudio), tel: +32 495 631 354.

(ma – vrij 9u tot 17u) en de instructies voor het uitoefenen van het herroepingsrecht, zoals ter

Beschikking gesteld op de website https://www.thegreenstudio.be doorneemt.

 

Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten:

- de goederen die op maat van de afnemer werden vervaardigd

- de goederen die door hun aard of omvang niet kunnen worden teruggezonden

 

De afnemer is aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg

is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard,

de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen (bv. artikelen die duidelijke

sporen van gebruik vertonen).

bottom of page